We ha in prachtige syldei hân mei ús beide pake en beppesizzers.

In ‘Valkje’ is ek foar begjinnende sylers in hânseme boat. Us pake en beppesizzers, fan 13 en 10 jier lavearje tegearre oer de Sitebuerster Ie en it Pikmar nei Grou. Grutsk sjogge se nei pake. We ha in top dei. Wat is Fryslân moai.