Mear dan geweldich.

Wij hawwe fan 9.oere oant jûns healwei sânen gebrûk makke fan de boat. We hawwe in prachtige dei hân. We binne o sa freonlik ontfongen en nei in goede útliz koene we fuort farre. In prachtige dei hân yn o sa’n moaie omjouwing. It koe net better.

Beste de heer de Boer,
Tige tank foar de moaie review.
Bliid te lêzen dat jim in prachtige dei hân ha.
Graach oant sjen!
Groetnis,
Ulbe en team de Aldefeanen